หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web

ผลการแข่งขัน
งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

 

001 ภาษาไทย

1.  001 การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 2.  002 การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6
3.  003 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 4.  004 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6
5.  005 แต่งกลอนสด (แต่งสด 4 บท) ม.1-ม.3 6.  006 แต่งบทกลอนสด (แต่งสด 6 บท) ม.4-ม.6
7.  007 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 8.  008 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6

002 คณิตศาสตร์

1.  009 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2.  010 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

003 วิทยาศาสตร์

1.  011 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 2.  054 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
3.  055 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 4.  012 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
5.  056 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.1-ม.3 6.  057 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.4-ม.6
7.  013 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 8.  014 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  015 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 2.  016 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6
3.  017 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 4.  020 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3
5.  021 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 6.  022 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา (พุทธ,ธรรมวินัย,ศาสนปฏิบัติ) ม.1-ม.3
7.  023 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา (พุทธ, ธรรมวินัย,ศาสนปฏิบัติ) ม.4-ม.6 8.  058 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3
9.  059 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1.  024 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 2.  025 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

006 ศิลปะ

1.  026 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 2.  027 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6
3.  052 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 4.  053 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
5.  028 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 6.  029 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6

007 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.  030 การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ม.1-ม.6 2.  050 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
3.  051 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 4.  031 การสร้างภาพยนตร์ (หนังสั้น) ม.1-ม.6
5.  032 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 6.  033 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

008 ภาษาต่างประเทศ

1.  034 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 2.  035 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
3.  036 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 4.  037 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
5.  038 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 6.  039 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6

009 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.  040 การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 2.  041 การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
3.  060 การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน ม.1-ม.3 4.  061 การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน ม.4-ม.6
5.  064 การแข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1-ม.3 6.  065 การแข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.4-ม.6

 

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑
เลขที่ ๒๗ วัดอิสาณ ถนนอนุวรรตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ (แห่งที่ ๑)
เลขที่ ๔๓๑ วัดกลางสุรินทร์ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ (แห่งที่ ๒)
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๓๙๓๕, เว็บไซต์ : www.group-11.com และ www.group-11.net
Copyright © 2012-2014 All right reserved.