หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web

ผลการแข่งขัน
งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

 

001 ภาษาไทย

1. 001 การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 2. 002 การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6
3. 003 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 4. 004 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6
5. 005 แต่งกลอนสด (แต่งสด 4 บท) ม.1-ม.3 6. 006 แต่งบทกลอนสด (แต่งสด 6 บท) ม.4-ม.6
7. 007 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 8. 008 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6

002 คณิตศาสตร์

1. 009 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 2. 010 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

003 วิทยาศาสตร์

1. 011 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 2. 054 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
3. 055 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 4. 012 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
5. 056 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.1-ม.3 6. 057 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.4-ม.6
7. 013 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 8. 014 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. 015 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 2. 016 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6
3. 017 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 4. 020 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3
5. 021 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 6. 022 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา (พุทธ,ธรรมวินัย,ศาสนปฏิบัติ) ม.1-ม.3
7. 023 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา (พุทธ, ธรรมวินัย,ศาสนปฏิบัติ) ม.4-ม.6 8. 058 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3
9. 059 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1. 024 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 2. 025 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

006 ศิลปะ

1. 026 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 2. 027 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6
3. 052 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 4. 053 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
5. 028 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 6. 029 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6

007 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. 030 การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ม.1-ม.6 2. 050 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
3. 051 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 4. 031 การสร้างภาพยนตร์ (หนังสั้น) ม.1-ม.6
5. 032 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 6. 033 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

008 ภาษาต่างประเทศ

1. 034 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 2. 035 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
3. 036 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 4. 037 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
5. 038 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 6. 039 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6

009 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. 040 การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 2. 041 การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
3. 060 การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน ม.1-ม.3 4. 061 การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน ม.4-ม.6
5. 064 การแข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1-ม.3 6. 065 การแข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.4-ม.6

 

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑
เลขที่ ๒๗ วัดอิสาณ ถนนอนุวรรตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ (แห่งที่ ๑)
เลขที่ ๔๓๑ วัดกลางสุรินทร์ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ (แห่งที่ ๒)
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๓๙๓๕, เว็บไซต์ : www.group-11.com และ www.group-11.net
Copyright © 2012-2014 All right reserved.