หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

[ ทั้งหมด   21 ธ.ค. 2560   22 ธ.ค. 2560   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 21 ธ.ค. 2560 08.30-10.00 น.
2 002 การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 21 ธ.ค. 2560 08.30-10.00 น.
3 003 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 21 ธ.ค. 2560 08.30-10-00 น.
4 004 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 21 ธ.ค. 2560 08.30-10-00 น.
5 005 แต่งบทร้อยกรอง/ กลอนแปด (แต่งสด 4 บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 21 ธ.ค. 2560 08.30-10-00 น.
6 006 แต่งบทร้อยกรอง/ กลอนแปด (แต่งสด 6 บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 21 ธ.ค. 2560 08.30-10-00 น.
7 007 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
8 008 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 009 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-11.00 น.
2 010 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-11.00 น.

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 011 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา พระวิหาร ชั้น 1 21 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
2 054 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา พระวิหาร ชั้น1 21 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
3 055 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 21 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
4 012 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 21 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
5 056 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 21 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
6 057 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 21 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
7 013 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
8 014 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 015 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 21 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
2 016 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 21 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
3 017 วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 21 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
4 020 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
5 021 ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
6 022 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา (พุทธ,ธรรมวินัย,ศาสนปฏิบัติ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
7 023 ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา (พุทธ, ธรรมวินัย,ศาสนปฏิบัติ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
8 058 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา หอประชุม 72 ปี 21 ธ.ค. 2560 08.30-11.30 น.
9 059 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา หอประชุม 72 ปี 21 ธ.ค. 2560 08.30-11.30 น.

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 024 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
2 025 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 026 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 21 ธ.ค. 2560 08.30-11.30 น.
2 027 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 21 ธ.ค. 2560 08.30-11.30 น.
3 052 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา รอบนอกกำแพงแก้วพระอุโบสถ 21 ธ.ค. 2560 08.30-11.30 น.
4 053 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา รอบนอกกำแพงแก้วพระอุโบสถ 21 ธ.ค. 2560 08.30-11.30 น.
5 028 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
6 029 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา เต็นท์ ซุ้มประตูถนนศรีสุมังค์ (ด้านตะวันออก) 21 ธ.ค. 2560 08.30-11.30 น.
2 050 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา บริเวณเต็นท์ลานวัด 21 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
3 051 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา บริเวณเต็นท์ลานวัด 21 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
4 031 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ด้วยโปรแกรม Joomla V.3.6 ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 21 ธ.ค. 2560 08.30-11.30 น.
5 032 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
6 033 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 034 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา พระวิหาร ชั้น 2 21 ธ.ค. 2560 08.30-11.30 น.
2 035 การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา พระวิหาร ชั้น 2 21 ธ.ค. 2560 08.30-11.30 น.
3 036 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
4 037 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
5 038 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
6 039 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา รอบในกำแพงแก้วพระอุโบสถ 21 ธ.ค. 2560 08.30-13.00 น.
2 041 การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา รอบในกำแพงแก้วพระอุโบสถ 21 ธ.ค. 2560 08.30-13.30 น.
3 060 การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา พลับพลารับเสด็จ 21 ธ.ค. 2560 14.30-16.30
4 061 การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา พลับพลารับเสด็จ 21 ธ.ค. 2560 14.30-16.30
5 062 การแข่งขันท่องสูตรบาลีไวยากรณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา ภายในพระอุโบสถ 21 ธ.ค. 2560 14.30-17.30
6 063 การแข่งขันท่องสูตรบาลีไวยากรณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา ภายในพระอุโบสถ 21 ธ.ค. 2560 14.30-17.30
7 064 การแข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.
8 065 การแข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 1 22 ธ.ค. 2560 08.30-10-30 น.

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑
เลขที่ ๒๗ วัดอิสาณ ถนนอนุวรรตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ (แห่งที่ ๑)
เลขที่ ๔๓๑ วัดกลางสุรินทร์ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ (แห่งที่ ๒)
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๓๙๓๕, เว็บไซต์ : www.group-11.com และ www.group-11.net
Copyright © 2012-2014 All right reserved.