หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3
1. พระมหาอภิสิทธิ์ ญาณเมธีโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพิน ยินธนานนท์โรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชุดานันท์ ธรรมโลกโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6
1. พระครูอภินันท์ธรรมพินิจ -โรงเรียนศรีเกษตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศักการะ เชียรรัมย์โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นางฐิตาภรณ์ บัวไขโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3
1. พระครูสังฆรักษ์วีระชัย วชิรสุธีโรงเรียนพุทธธรรมวิทยาประธานกรรมการ
2. พระประสิทธิ์ สิทฺธิญาโณโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยยงค์ บุญไธสงโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นายวุฒิ พันธ์ทิพย์โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา กล้าหาญโรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายประทีป ชมโคกสูงโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยากรรมการและเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง/ กลอนแปด (แต่งสด 4 บท) ม.1-ม.3
1. พระมหาอำนาจ ขนฺติโกโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. พระภัทรกฤต โรจโนโรงเรียนปริยัติธีรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญฤทธิ์ มะลิซ้อนโรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณกรรมการและเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง/ กลอนแปด (แต่งสด 6 บท) ม.4-ม.6
1. พระมหาสำเร็จ ปทุมสิริโรงเรียนศรีเกษตรวิทยาประธานกรรมการ
2. พระเอกพันธ์ วรธมฺมญฺญูโรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยกรรมการ
3. นางสาวมะริดา ติ่งผ่องโรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายสนิท แขชัยโรงเรียนวัดชัยภูมิวนารามรองประธานกรรมการ
2. นายเลิศ แขมคำโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นายบุญธรรม หวังสุดดีโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมัณฑ์ สติพลันโรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภภัทร อยู่ยอดโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย แข่งขันโรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษารองประธานกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอภิรดี นิลเพชรโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีรวุฒิ ครุฑสุวรรณโรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายศิโรจน์ ศรีสรากรณ์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประธานกรรมการ
2. นายศิวรรจน์ สวัจฉัตร์โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ บาทขุนทดโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยากรรมการและเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายศิโรจน์ ศรีสรากรณ์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี งามทรัพย์โรงเรียนปริยัติโกศวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิภาพร เว้าสูงเนินโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุคนธา อาวัชนาการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ กาลอินทร์โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางภูริชญา ยืนยงโรงเรียนศรีเกษตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุคนธา อาวัชนาการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ ขันอาสาโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นางสุวนีย์รัชต์ แก้วมะดันโรงเรียนพุทธธรรมวิทยากรรมการและเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกพรรณ เสลาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิสรา เจริญร่างโรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา เกิดกล้าโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกพรรณ เสลาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประธานกรรมการ
2. นางทัศนวรรณ เปล่ี่ยนปรีชาโรงเรียนศรีเกษตรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวัยวัฒน์ วงศ์พันธ์โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางปวริศา พรหมคุปต์โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร จำปาทองโรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนินาท พุฒจันทร์โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราพรรณ ทางไธสงโรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3
1. พระครูสุขุมธรรมกิจ สุขุมาโลโรงเรียนศรีเกษตรวิทยาประธานกรรมการ
2. พระครูจารุวรรณพิสุทธิ์ จารุวณฺโณโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. พระมหาสุรเชฏฐ์ ปิยธมฺโมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอกกรรมการ
4. พระชาตรี ปิยธมฺโมโรงเรียนวัดประชานิมิตรวิจัยศึกษากรรมการ
5. นายวิทูรย์ เป็นกระโทกโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยากรรมการและเลขานุการ
วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6
1. พระขจรศักดิ์ สกฺกภทฺโทโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ประธานกรรมการ
2. พระมหาสุพจน์ เขมจิตฺโตโรงเรียนปริยัติธีรวิทยารองประธานกรรมการ
3. พระใบฎีกาสมพร ฐานากโรโรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคมกรรมการ
4. นายธัชธร มาตราโรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัยกรรมการ
5. นายวรศักดิ์ บริบูรณ์โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยากรรมการและเลขานุการ
วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6
1. พระครูสุตกัลยาณคุณ -โรงเรียนศรีเกษตรวิทยาประธานกรรมการ
2. พระมหาสถิต สุธีรญาโณโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยารองประธานกรรมการ
3. พระสมุห์ภาษิต สิริวณฺโณโรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคมกรรมการ
4. พระมหากิตติ กิตฺติโสภโณโรงเรียนชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)กรรมการ
5. นายวรณัฐ จำปาทองโรงเรียนพุทธธรรมวิทยากรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3
1. พระอธิการขวัญชัย อาภากโรโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสายสุนีย์ อินทรศรีโรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษารองประธานกรรมการ
ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6
1. นายเลิศศักดิ์ เคล้าพิมายโรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี หาญแท้โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)กรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา (พุทธ,ธรรมวินัย,ศาสนปฏิบัติ) ม.1-ม.3
1. พระมหาวีระพล สุทฺธิจารีโรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยาประธานกรรมการ
2. พระมหาบวรวิชญ์ อธิปญฺโญโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่รองประธานกรรมการ
ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา (พุทธ, ธรรมวินัย,ศาสนปฏิบัติ) ม.4-ม.6
1. พระท้วม ปิยาจาโรโรงเรียนสัทธรรมวิทยาประธานกรรมการ
2. พระมหากิตติพัฒน์ สิริชโยโรงเรียนปริยัติธีรวิทยารองประธานกรรมการ
การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6
1. พระครูสมุห์บุญเชิด รตนเมธีโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ประธานกรรมการ
2. พระชัยวัฒน์ ชยานุทสฺสีโรงเรียนชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)รองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ พุทธานุโรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3
1. พระครูวินัยธรอภิชาติ โสภณวาทีโรงเรียนชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)ประธานกรรมการ
2. พระปลัดไพวัลย์ จิตฺตคุตฺโตโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. พระพิชิต เตชปญฺโญโรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางราตรี จันทรสโรงเรียนดวนใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเทวี บรรพชาติโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาววันดี สบายดีโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสุทธิศักดิ์ ประพาศพงษ์โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยารองประธานกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3
1. พระอุดร ฐานรโตโรงเรียนสัทธรรมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสันติ กิ่งแก้วโรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร ชาญชาติโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6
1. พระครูรัตนสโรภาส -โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเมืองมนต์ สิงห์กลางโรงเรียนศรีเกษตรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอรรคเดช คงลีโรงเรียนปริยัติธีรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์ จิรเมธีโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวนิชย์ ชาตะโรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)รองประธานกรรมการ
3. นายวราวุฒิ วิเศษหมื่นโรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
1. พระทัศพงษ์ ทสฺสนีโยโรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสำรวม คร่ำสุขโรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวานิชย์ หาดชัยภูมิโรงเรียนพุทธธรรมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ศรีโพธิ์ลาโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ เช่ื้อจันทึกโรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่องรองประธานกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6
1. พระทิม สิริปญฺโญโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประวันวิทย์ นุตบุญเลิศโรงเรียนดอนหวายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ม.1-ม.6
1. นางสาวทิพย์สุมน พันธ์งามสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษประธานกรรมการ
2. นางทองช่วย แวงคำโรงเรียนชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)รองประธานกรรมการ
3. นายชวากรณ์ ชนกเนตรโรงเรียนศรีเกษตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. พระพัลลภ พลภทฺโทโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางชัชฎา ผู้มีสัตย์โรงเรียนปริยัติธีรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ บุตรตุโรงเรียนชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. พระครูปลัดปริญญา เขมจารีโรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา เข็มสว่างโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นายนันทวรรธน์ สุขเมืองโรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ด้วยโปรแกรม Joomla V.3.6 ม.1-ม.6
1. พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนฺทสาโรโรงเรียนปริยัติธีรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิญญา คำเหลือโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมพร ไพรกระโทกโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายเชษฐา บุญเฮ้าโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย กรวยทองโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยารองประธานกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายสุนันท์ ดางสาโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายชลธีร์ สายป้องโรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัยกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. พระครูปัญญาวราภิวัฒน์ -โรงเรียนศรีเกษตรวิทยาประธานกรรมการ
2. พระมหาสุภพ สุภาวโรโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอัศวิน อุปราโรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. พระครูมงคลนันทสาร -โรงเรียนศรีเกษตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายถาวร สามารถโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสถาพร นามาโรงเรียนพุทธธรรมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุคนทิพย์ มีสัตย์โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติชญา ขลังวิเชียรโรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. นายบุญสวน บุญหว่านโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายณัฐฏพัชญ์ ่ฉายาโรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3
1. พระมหาวัชรินทร์ วชรินฺโทโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายประเทือง พรหมสำราญโรงเรียนสัทธรรมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ คงจันทร์โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจีรวุฒิ บรรเทพโรงเรียนพุทธธรรมวิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวธีรารัตน์ เวชการกลุลโรงเรียนปริยัติธีรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิยา บุญป้องโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธรรมรงค์ แก้วมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. พระมหาธนนชัย นนฺทเมธีโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา บุญเย็นสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษรองประธานกรรมการ
3. นายบัณฑิต จูงตระกูลรัตน์โรงเรียนชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน ม.1-ม.3
1. พระใบฎีกาอดุลย์ ฐิตปญฺโญโรงเรียนพุทธธรรมวิทยาประธานกรรมการ
2. พระมหากังวาล โฆสโกโรงเรียนปรางค์กุู่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมพงษ์ เต็นรัมย์โรงเรียนปริยัติธีรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน ม.4-ม.6
1. พระครูปลัดอรรถสิทธิ์ อริยเมธีโรงเรียนสระมะค่าวิทยาประธานกรรมการ
2. พระมหาบุญทอง ปณฺฑิตเมธีโรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุคิด ไชยสนามโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องสูตรบาลีไวยากรณ์ ม.4-ม.6
1. พระครูเมธีกิตติสาร -โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. พระมหาสุรกานต์ เตชปุญฺโญโรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. พระมหาพงษ์เทพ ภาวนาวิสุทฺโธโรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องสูตรบาลีไวยากรณ์ ม.1-ม.3
1. พระมหาศรีมงคล ปิยสีโลโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. พระมหาสัญญา สญฺญโมโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์รองประธานกรรมการ
3. พระมหาจฤษณเทวินทร์ วิชฺชากโรโรงเรียนปริยัติธีรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางภัสรา มั่นยืนโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ สายลุนโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร รัมพณีนิลโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภคกุล แก้วน้อยโรงเรียนดวนใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑
เลขที่ ๒๗ วัดอิสาณ ถนนอนุวรรตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ (แห่งที่ ๑)
เลขที่ ๔๓๑ วัดกลางสุรินทร์ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ (แห่งที่ ๒)
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๓๙๓๕, เว็บไซต์ : www.group-11.com และ www.group-11.net
Copyright © 2012-2014 All right reserved.