หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-ม.3
1. นายชมรพ คำภิรมย์โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดาพร ทองปัญญาโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนินาท พุฒจันทร์โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความ ม.4-ม.6
1. พระครูอภินันท์ธรรมพินิจ -โรงเรียนศรีเกษตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศักการะ เชียรรัมย์โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นางฐิตาภรณ์ บัวไขโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3
1. พระนันทพงษ์ ญาณกวีโรงเรียนพุทธธรรมวิทยาประธานกรรมการ
2. พระประสิทธิ์ สิทฺธิญาโณโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยยงค์ บุญไธสงโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6
1. พระอธิการธีระพล โคตมสิสฺโสโรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิ พันธ์พิทย์โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประทีป ชมโคกสูงโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยากรรมการและเลขานุการ
แต่งกลอนสด (แต่งสด 4 บท) ม.1-ม.3
1. พระมหาอำนาจ ขนฺติโกโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ สุขเอิบโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายพิรพัฒน์ แก้วแสนโรงเรียนศรีเกษตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
แต่งบทกลอนสด (แต่งสด 6 บท) ม.4-ม.6
1. พระมหาสำเร็จ ปทุมสิริโรงเรียนศรีเกษตรวิทยาประธานกรรมการ
2. พระสมบูรณ์ ชินวํโสโรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. พระอัฐกร ปภากโรโรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ วีสันเทียะโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ แสงทองโรงเรียนพุทธธรรมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6
1. พระประเศรียร อภิวณฺโณโรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษาประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม หวังสุดดีโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภภัทร อยู่ยอดโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ ไกรสุขโรงเรียนวัดจอมพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอภิรดี นิลเพชรโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายศาสตรา จินดาบุตรโรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายศิโรจน์ ศรีสรากรณ์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประธานกรรมการ
2. นายศิวรรจน์ สวัจฉัตร์โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนาถลัดดา พลจตุรัสโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยากรรมการและเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายศิโรจน์ ศรีสรากรณ์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี งามทรัพย์โรงเรียนปริยัติโกศวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิภาพร เว้าสูงเนินโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. ดร.สุรยศ ทรัพย์ประกอบมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ กาลอินทร์โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางภูริชญา ยืนยงโรงเรียนศรีเกษตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. ดร.สุรยศ ทรัพย์ประกอบมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ ขันอาสาโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นางสุวนีย์รัชต์ แก้วมะดันโรงเรียนพุทธธรรมวิทยากรรมการและเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.4-ม.6
1. รศ.ดร.ไพชยนต์ จันทเขตมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิสรา เจริญร่างโรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา เกิดกล้าโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.1-ม.3
1. รศ.ดร.ไพชยนต์ จันทเขตมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญมณี บุตรเพชรโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายวัยวัฒน์ วงศ์พันธ์โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางปวริศา พรหมคุปต์โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร จำปาทองโรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนินาท พุฒจันทร์โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราพรรณ ทางไธสงโรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี ม.1-ม.3
1. พระครูสุขุมธรรมกิจ สุขุมาโลโรงเรียนศรีเกษตรวิทยาประธานกรรมการ
2. พระชาตรี ปิยธมฺโมโรงเรียนวัดประชานิมิตรวิจัยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายวิทูรย์ เป็นกระโทกโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยากรรมการและเลขานุการ
วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นโท ม.1-ม.6
1. พระขจรศักดิ์ สกฺกภทฺโทโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ประธานกรรมการ
2. พระมหาสุพจน์ เขมจิตฺโตโรงเรียนปริยัติธีรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธัชธร มาตราโรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นเอก ม.1-ม.6
1. พระครูสุตกัลยาณคุณ -โรงเรียนศรีเกษตรวิทยาประธานกรรมการ
2. พระสมุห์ภาษิต สิริวณฺโณโรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวรณัฐ จำปาทองโรงเรียนพุทธธรรมวิทยากรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.1-ม.3
1. พระอธิการขวัญชัย อาภากโรโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสายสุนีย์ อินทรศรีโรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษากรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวธนัฏฐา สิริตระกูลศักดิ์โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี หาญแท้โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง)กรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา (พุทธ,ธรรมวินัย,ศาสนปฏิบัติ) ม.1-ม.3
1. พระมหาวีระพล สุทฺธิจารีโรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยาประธานกรรมการ
2. พระมหาบวรวิชญ์ อธิปญฺโญโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา (พุทธ, ธรรมวินัย,ศาสนปฏิบัติ) ม.4-ม.6
1. พระมหาธงชัย โชติธมฺโมโรงเรียนสัทธรรมวิทยาประธานกรรมการ
2. พระมหากิตติพัฒน์ สิริชโยโรงเรียนปริยัติธีรวิทยารองประธานกรรมการ
การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.4-ม.6
1. พระครูวรเจติยาภิรักษ์ ดร.โรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. พระทัศน์ สุทฺธสีโลโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายนายวานิชย์ ชาตะโรงเรียนชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)กรรมการ
4. นายอาทิตย์ พุทธานุโรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ม.1-ม.3
1. พระครูวินัยธรอภิชาติ โสภณวาทีโรงเรียนชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)ประธานกรรมการ
2. พระปลัดไพวัลย์ จิตฺตคุตฺโตโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ พุทธานุโรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษากรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ ใจบุญโรงเรียนพุทธธรรมวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางราตรี จันทรสโรงเรียนดวนใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเทวี บรรพชาติโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาววันดี สบายดีโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายสุทธิศักดิ์ ประพาศพงษ์โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3
1. พระอุดร ฐานรโตโรงเรียนสัทธรรมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสันติ กิ่งแก้วโรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร ชาญชาติโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6
1. พระครูรัตนสโรภาส -โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเมืองมนต์ สิงห์กลางโรงเรียนศรีเกษตรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอรรคเดช คงลีโรงเรียนปริยัติธีรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์ จิรเมธีโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไกรสร แสนพลีโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอกรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย แผ่นทองโรงเรียนวัดจอมพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6
1. พระทัศพงษ์ ทสฺสนีโยโรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสำรวม คร่ำสุขโรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ศรีโพธิ์ลาโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ เช่ื้อจันทึกโรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่องประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิตินันท์ ราชจินดาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6
1. พระทิม สิริปญฺโญโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมาประธานกรรมการ
2. นายประวันวิทย์ นุตบุญเลิศโรงเรียนดอนหวายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ม.1-ม.6
1. นางสาวทิพย์สุมน พันธ์งามสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษประธานกรรมการ
2. นางสาววรญา พันธ์ศรีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์รองประธานกรรมการ
3. นายชวากรณ์ ชนกเนตรโรงเรียนศรีเกษตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. พระพัลลภ พลภทฺโทโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพล ชำนิยาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์รองประธานกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ เบียดกลางโรงเรียนดอนหวายพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. พระครูปลัดปริญญา เขมจารีโรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนันทวรรธน์ สุขเมืองโรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ แหวนเงินโรงเรียนปรางค์กู่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพยนตร์ (หนังสั้น) ม.1-ม.6
1. พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนฺทสาโรโรงเรียนปริยัติธีรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิญญา คำเหลือโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมพร ไพกระโทกโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายเชษฐา บุญเฮ้าโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรศักดิ์ บริบูรณ์โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายบัญญัติ เชี่ยวชาญโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธารามประธานกรรมการ
2. นายอรรถสิทธิ์ คำภูดีโรงเรียนศรีเกษตรวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. พระมหาสุภพ สุภาวโรโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. พระอธิการวินัย คุตฺตวฑฺฒโนโรงเรียนพุทธธรรมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอัศวิน อุปราโรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษากรรมการ
4. นายสมรักษ์ โคนาบาลโรงเรียนศรีเกษตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. พระครูปัญญาวราภิวัฒน์ -โรงเรียนศรีเกษตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายถาวร สามารถโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสวน บุญหว่านโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมากรรมการ
4. นายอดินันท์ คงตระการโรงเรียนพุทธธรรมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ มีสัตย์โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสมปอง ไพรัชสัมปัตยกุลโรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
1. พระทัศน์ สุทฺธสีโลโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายณัฐฏพัชญ์ ่ฉายาโรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.1-ม.3
1. พระมหาวัชรินทร์ วชรินฺโทโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายประเทือง พรหมสำราญโรงเรียนสัทธรรมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี ม.4-ม.6
1. พระมหาทัศน์พงษ์ ชยเมธีโรงเรียนพุทธธรรมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ คงจันทร์โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. พระครูรัตนกิจจาภิวัฒน์ -โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวธีรารัตน์ เวชการกลุลโรงเรียนปริยัติธีรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธรรมรงค์ แก้วมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. พระมหาชิตพล อตฺตคุตฺโตโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา บุญเย็นสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษรองประธานกรรมการ
3. นายบัณฑิต จูงตระกูลรัตน์โรงเรียนชัยภูมิพิทักษ์ (ผาเกิ้ง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน ม.1-ม.3
1. พระใบฎีกาอดุลย์ ฐิตปญฺโญโรงเรียนพุทธธรรมวิทยาประธานกรรมการ
2. พระมหาสุรกานต์ เตชปุญฺโญโรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายสมพงษ์ เต็นรัมย์โรงเรียนปริยัติธีรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน ม.4-ม.6
1. พระครูปลัดอรรถสิทธิ์ อริยเมธีโรงเรียนสระมะค่าวิทยาประธานกรรมการ
2. พระครูสิริปัญญาพิมล -โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายสุคิด ไชยสนามโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุธิศาล จันทองโรงเรียนปรางค์กู่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร อภัยโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ พงษ์สุุระโรงเรียนปรางค์กู่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภคกุล แก้วน้อยโรงเรียนดวนใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑
เลขที่ ๒๗ วัดอิสาณ ถนนอนุวรรตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ (แห่งที่ ๑)
เลขที่ ๔๓๑ วัดกลางสุรินทร์ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ (แห่งที่ ๒)
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๓๙๓๕, เว็บไซต์ : www.group-11.com และ www.group-11.net
Copyright © 2012-2014 All right reserved.