หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 026 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 0 0 0
2 243 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 0 0 0
3 285 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 29 33 29
4 327 โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 0 0 0
5 134 โรงเรียนกิตติญาณวิทยา 1 1 0
6 137 โรงเรียนกิตติวิทยากร 0 0 0
7 069 โรงเรียนจันทวิทยาคม 0 0 0
8 169 โรงเรียนชัยมงคลวิทยา 0 0 0
9 065 โรงเรียนญาณสังวร 0 0 0
10 135 โรงเรียนดงบังอาทรกิจวิทยา 0 0 0
11 029 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา 0 0 0
12 246 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา 0 0 0
13 288 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา 40 49 39
14 328 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา 0 0 0
15 048 โรงเรียนดอนธาตุนรงค์วิทยา 0 0 0
16 005 โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม 0 0 0
17 222 โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม 0 0 0
18 255 โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม 13 15 13
19 298 โรงเรียนดอนหวายพิทยาคม 0 0 0
20 115 โรงเรียนดอนโพธิ์ธรรมสถาน 0 0 0
21 032 โรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย 0 0 0
22 249 โรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย 0 0 0
23 291 โรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย 23 27 23
24 330 โรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย 0 0 0
25 082 โรงเรียนตราชูพิทยาคม 0 0 0
26 202 โรงเรียนทรายมูลปริยัติวิทยา 0 0 0
27 052 โรงเรียนธรรมนิทศน์วิทยา 0 0 0
28 072 โรงเรียนธรรมวิทย์ราษฎร์บำรุง 0 0 0
29 186 โรงเรียนธีรปริยัติ 0 0 0
30 087 โรงเรียนนพคุณวิทยา 0 0 0
31 038 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 0 0 0
32 214 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 0 0 0
33 279 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 38 44 37
34 318 โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 0 0 0
35 133 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา (มจร) วัดทุ่งศรีเมือง 0 0 0
36 106 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร.วัดศรีษะเกษ 0 0 0
37 158 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร.วัดอภิสิทธิ์ 0 0 0
38 109 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม 0 0 0
39 007 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ 0 0 0
40 224 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ 0 0 0
41 257 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ 34 40 33
42 294 โรงเรียนบูรพาวิทยานุสรณ์ 0 0 0
43 203 โรงเรียนบ่อชะเนงวิทยา 0 0 0
44 161 โรงเรียนปทุมพิทยากร 0 0 0
45 013 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ 2 2 2
46 230 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ 0 0 0
47 268 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ 30 30 30
48 308 โรงเรียนประจักษ์วิทยานุสรณ์ 0 0 0
49 010 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา 1 1 1
50 227 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา 0 0 0
51 260 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา 18 22 17
52 300 โรงเรียนประชานิมิตรวิจัยศึกษา 0 0 0
53 031 โรงเรียนประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 0 0 0
54 248 โรงเรียนประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 0 0 0
55 066 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 0 0 0
56 092 โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 0 0 0
57 208 โรงเรียนประสาทคุณากิจวิทยา 0 0 0
58 033 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา 2 1 1
59 250 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา 0 0 0
60 292 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา 39 49 38
61 332 โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา 0 0 0
62 041 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา 2 2 2
63 217 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา 0 0 0
64 281 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา 0 0 0
65 319 โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา 31 35 31
66 206 โรงเรียนปริยัติธรรมศรีอุดมวิทยา 0 0 0
67 018 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา 2 2 2
68 235 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา 0 0 0
69 269 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา 45 58 45
70 312 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา 0 0 0
71 001 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา 0 0 0
72 218 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา 0 0 0
73 251 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา 39 48 39
74 293 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา 0 0 0
75 060 โรงเรียนปริยัติสามัญวัดโพนชัย 0 0 0
76 009 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง 0 0 0
77 226 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง 0 0 0
78 259 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง 21 21 21
79 305 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง 0 0 0
80 159 โรงเรียนปริยัติสามัญศึกษาวัดสุวรรณาวาส 0 0 0
81 191 โรงเรียนปริยัติสามัญโพนทองวิทยานุสรณ์ 0 0 0
82 185 โรงเรียนปริยัติสารคุณ 0 0 0
83 035 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 0 0 0
84 211 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 0 0 0
85 276 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 50 72 50
86 320 โรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา 0 0 0
87 162 โรงเรียนปัจฉิมเชียงยืน 0 0 0
88 068 โรงเรียนปุญยสารโสภิตวิทยา 0 0 0
89 103 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดดงคำ 0 0 0
90 122 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่ง 0 0 0
91 102 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 0 0 0
92 124 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดสว่างภูมิดล 0 0 0
93 101 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดสังคาว 0 0 0
94 108 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม 0 0 0
95 195 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดศรีหนาถ 0 0 0
96 023 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 0 0 0
97 240 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 0 0 0
98 274 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 26 28 25
99 315 โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 0 0 0
100 167 โรงเรียนพระปริยัติธรรมทัพป่าจิก 0 0 0
101 189 โรงเรียนพระปริยัติธรรมทุ่งศรีเมืองวิทยา 0 0 0
102 006 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 0 0 0
103 223 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 0 0 0
104 256 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 27 27 27
105 303 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 0 0 0
106 152 โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจฉิมวันวิทยา 0 0 0
107 037 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 1 1 1
108 278 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 34 44 33
109 321 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 0 0 0
110 132 โรงเรียนพระปริยัติธรรมมุจลินวิทยา 0 0 0
111 148 โรงเรียนพระปริยัติธรรมม่วงสามสิบวิทยา 0 0 0
112 036 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 2 2 2
113 212 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 0 0 0
114 277 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 30 38 30
115 322 โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 0 0 0
116 170 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกลาง 0 0 0
117 215 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ 0 0 0
118 225 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก 0 0 0
119 258 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก 19 27 19
120 296 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก 0 0 0
121 196 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธาตุเรณูวิทยา 0 0 0
122 011 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 2 0 0
123 228 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 0 0 0
124 261 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 46 66 46
125 295 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 0 0 0
126 116 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 0 0 0
127 242 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา 0 0 0
128 172 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรี 0 0 0
129 205 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดประชานิยม 0 0 0
130 100 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี 0 0 0
131 168 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดยางสีสุราช 0 0 0
132 209 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศิริมงคล 0 0 0
133 079 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสว่างรังษีวิทยา 0 0 0
134 155 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสำราญนิเวศ 0 0 0
135 166 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหัวดงนาค่าย 0 0 0
136 151 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดอำนาจเจริญ 0 0 0
137 125 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแจ้งแสงอรุณวิทยา 0 0 0
138 040 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 1 1 1
139 216 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 0 0 0
140 282 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 32 34 32
141 323 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 0 0 0
142 138 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ตาก 0 0 0
143 182 โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีอริยวงศ์ 0 0 0
144 171 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสิมนาโก 0 0 0
145 192 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนม 0 0 0
146 140 โรงเรียนพระปริยัติธรรมอัมพวันวิทยา 0 0 0
147 198 โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดพระซองวิทยา 0 0 0
148 128 โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดหนองเป็ด 0 0 0
149 028 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 2 2 2
150 213 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 0 0 0
151 245 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 0 0 0
152 287 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 46 67 46
153 333 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 0 0 0
154 156 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา 0 0 0
155 021 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 0 0 0
156 238 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 0 0 0
157 272 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 29 31 29
158 316 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 0 0 0
159 188 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดธาตุ 0 0 0
160 200 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดธาตุประสิทธิ์ 0 0 0
161 181 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดบูรพาภิราม 1 1 0
162 193 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดศรีชมภู 0 0 0
163 197 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดศรีสงคราม 0 0 0
164 199 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดศรีสว่าง 0 0 0
165 284 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนคูณวิทยา 31 35 29
166 022 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 2 2 2
167 239 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 0 0 0
168 273 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 36 39 34
169 314 โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 0 0 0
170 117 โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 0 0 0
171 043 โรงเรียนพิศาลรัญญาวาส 0 0 0
172 012 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา 0 0 0
173 229 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา 0 0 0
174 262 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา 37 37 37
175 307 โรงเรียนพุทธธรรมวิทยา 0 0 0
176 187 โรงเรียนมงคลญาณปริยัติ 0 0 0
177 129 โรงเรียนมงคลธรรมวัฒน์วิทยา 0 0 0
178 099 โรงเรียนมัชฌิมาวาส 0 0 0
179 074 โรงเรียนมัธยมวัดโพธิ์ชัยศึกษา 0 0 0
180 070 โรงเรียนมิ่งเมืองธีรานุเคราะห์ 0 0 0
181 131 โรงเรียนรังษีวิทยากร 0 0 0
182 089 โรงเรียนร่มโพธิ์ทองธรรมวิทย์ 0 0 0
183 144 โรงเรียนวรรณวารีวิทยา 0 0 0
184 014 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา 0 0 0
185 231 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา 0 0 0
186 263 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา 22 26 22
187 306 โรงเรียนวัดกลางเมืองเก่าวิทยา 0 0 0
188 063 โรงเรียนวัดขามชุมวิทยาสรรพ์ 0 0 0
189 194 โรงเรียนวัดคณิศรธรรมิการาม 0 0 0
190 039 โรงเรียนวัดจอมพระ 0 0 0
191 280 โรงเรียนวัดจอมพระ 22 22 22
192 324 โรงเรียนวัดจอมพระ 0 0 0
193 080 โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์ 0 0 0
194 016 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 0 0 0
195 233 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 0 0 0
196 265 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 33 36 31
197 311 โรงเรียนวัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 0 0 0
198 015 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม 1 1 1
199 232 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม 0 0 0
200 264 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม 26 26 26
201 310 โรงเรียนวัดชัยภูมิวนาราม 0 0 0
202 110 โรงเรียนวัดช้างเผือก 0 0 0
203 008 โรงเรียนวัดตะกุดเครือปลอก 0 0 0
204 083 โรงเรียนวัดตาลเรืองวิทยา 0 0 0
205 062 โรงเรียนวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา 0 0 0
206 084 โรงเรียนวัดท่ากระบือวิทยาสรรค์ 0 0 0
207 071 โรงเรียนวัดท่าน้ำพอง 0 0 0
208 067 โรงเรียนวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 0 0 0
209 020 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา 2 2 2
210 237 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา 0 0 0
211 271 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา 36 40 36
212 313 โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา 0 0 0
213 088 โรงเรียนวัดธาตุกุดกว้าง 0 0 0
214 175 โรงเรียนวัดบุณฑริกาวาส 0 0 0
215 096 โรงเรียนวัดบูรพา 0 0 0
216 076 โรงเรียนวัดบูรพารามวิทยาสรรค์ 0 0 0
217 147 โรงเรียนวัดบ้านหนองไฮวิทยา 0 0 0
218 025 โรงเรียนวัดบ้านโนนคูณวิทยา 0 0 0
219 334 โรงเรียนวัดบ้านโนนคูณวิทยา 0 0 0
220 290 โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 26 34 26
221 338 โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 0 0 0
222 081 โรงเรียนวัดประชาพัฒนาราม 0 0 0
223 086 โรงเรียนวัดประสิทธิ์ธรรมสารวิทยา 0 0 0
224 017 โรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 0 0 0
225 234 โรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 0 0 0
226 266 โรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 39 51 38
227 309 โรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 0 0 0
228 112 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 0 0 0
229 111 โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 0 0 0
230 123 โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 0 0 0
231 136 โรงเรียนวัดมงคลในวิทยา 0 0 0
232 059 โรงเรียนวัดลาดปู่ทรงธรรมวิทยา 0 0 0
233 058 โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา 0 0 0
234 061 โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา 0 0 0
235 127 โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองวิทยา 0 0 0
236 055 โรงเรียนวัดศรีภูกระดึง 1 1 1
237 057 โรงเรียนวัดศรีภูเรือ 0 0 0
238 095 โรงเรียนวัดศรีมงคล 1 1 0
239 053 โรงเรียนวัดศรีวิชัยวนาราม 1 1 1
240 091 โรงเรียนวัดศรีสะอาด 0 0 0
241 054 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณวนารามววิทยา 0 0 0
242 119 โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน 0 0 0
243 047 โรงเรียนวัดศิริบุญธรรมวิทยา 0 0 0
244 027 โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ 2 2 2
245 244 โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ 0 0 0
246 286 โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ 48 65 48
247 335 โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ 0 0 0
248 085 โรงเรียนวัดสระแก้วพิทยาคม 0 0 0
249 094 โรงเรียนวัดสว่างสามัคคี 0 0 0
250 051 โรงเรียนวัดสะพุงพัฒนาราม 0 0 0
251 056 โรงเรียนวัดสันติวนารามวิทยา 0 0 0
252 173 โรงเรียนวัดหนองบัวพัฒนาวิทยา 0 0 0
253 077 โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา 0 0 0
254 165 โรงเรียนวัดหัวหนองสังฆประชาสรรค์ 0 0 0
255 113 โรงเรียนวัดอัมพวัน 0 0 0
256 120 โรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยา 0 0 0
257 143 โรงเรียนวัดเวียงเกษม 0 0 0
258 078 โรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก 0 0 0
259 107 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 1 1 0
260 097 โรงเรียนวัดโคเขตตาราม 0 0 0
261 114 โรงเรียนวัดโพธิสมภาร 0 0 0
262 075 โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 0 0 0
263 121 โรงเรียนวัดโพธิ์คำ 0 0 0
264 045 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด 0 0 0
265 090 โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม 0 0 0
266 146 โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยา 0 0 0
267 118 โรงเรียนวัดไตรภูมิ 0 0 0
268 160 โรงเรียนวาปีคณานุสรณ์วิทยา 0 0 0
269 130 โรงเรียนวารินทร์พรหมสิทธิ์วิทยา 0 0 0
270 002 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม 0 0 0
271 219 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม 0 0 0
272 252 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม 33 41 32
273 339 โรงเรียนวิสุทธิพรตพิทยาคม 0 0 0
274 073 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 0 0 0
275 178 โรงเรียนวิโรจน์ผดุงศาสน์ 1 1 0
276 049 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยา 0 0 0
277 179 โรงเรียนศรีทองนพคุณวิทยา 0 0 0
278 003 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา 1 1 1
279 220 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา 0 0 0
280 253 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา 43 58 43
281 302 โรงเรียนศรีปริยัติคุณศึกษา 0 0 0
282 204 โรงเรียนศรีมงคลศึกษากร 0 0 0
283 149 โรงเรียนศรีศาสนวิทยา 0 0 0
284 046 โรงเรียนศรีสระแก้ววิทยา 0 0 0
285 126 โรงเรียนศรีสวาท 0 0 0
286 150 โรงเรียนศรีสุตาวิทยา 0 0 0
287 024 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 2 2 2
288 241 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 0 0 0
289 283 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 40 50 40
290 336 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา 0 0 0
291 153 โรงเรียนศรีเจริญวิทยา 0 0 0
292 145 โรงเรียนศรีเจริญวิทยาราม 0 0 0
293 154 โรงเรียนศรีใครวิทยา 0 0 0
294 098 โรงเรียนศิรินทราวาส 0 0 0
295 176 โรงเรียนสมเด็จปริยัติ 0 0 0
296 019 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา 0 0 0
297 236 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา 0 0 0
298 270 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา 30 36 30
299 317 โรงเรียนสระมะค่าวิทยา 0 0 0
300 105 โรงเรียนสวัสดิ์วิทยา 0 0 0
301 004 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา 0 0 0
302 221 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา 0 0 0
303 254 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา 28 27 27
304 297 โรงเรียนสัทธรรมวิทยา 0 0 0
305 142 โรงเรียนสาธุกิจวิทยา 0 0 0
306 180 โรงเรียนสามัคคีปริยัติธรรม 0 0 0
307 064 โรงเรียนสารคุณวิทยา 0 0 0
308 183 โรงเรียนสุนทรธรรมปริยัติ 0 0 0
309 184 โรงเรียนสุพรรณภูมิพิทยา 0 0 0
310 044 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยา 0 0 0
311 177 โรงเรียนสุเทพนครวิช 0 0 0
312 201 โรงเรียนหนองขุ่นวิทยา 1 1 0
313 163 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 0 0 0
314 104 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 0 0 0
315 141 โรงเรียนอัครธรรมวิทยา 0 0 0
316 093 โรงเรียนอุตตรทิศวิทยา 0 0 0
317 164 โรงเรียนอุทัยทิศวิทยา 0 0 0
318 139 โรงเรียนเจริญทัศน์วิทยา 0 0 0
319 190 โรงเรียนเทพบัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0
320 157 โรงเรียนเทพสถิตวิทยาลัย 0 0 0
321 050 โรงเรียนโกวิทวิทยา 0 0 0
322 034 โรงเรียนโพธิศึกษา 0 0 0
323 210 โรงเรียนโพธิศึกษา 0 0 0
324 275 โรงเรียนโพธิศึกษา 18 24 18
325 326 โรงเรียนโพธิศึกษา 0 0 0
326 030 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา 2 2 2
327 247 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา 0 0 0
328 289 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา 41 48 40
329 337 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา 0 0 0
330 174 โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม 0 0 0
รวม 1365 1634 1339
2973

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑
เลขที่ ๒๗ วัดอิสาณ ถนนอนุวรรตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ (แห่งที่ ๑)
เลขที่ ๔๓๑ วัดกลางสุรินทร์ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ (แห่งที่ ๒)
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๓๙๓๕, เว็บไซต์ : www.group-11.com และ www.group-11.net
Copyright © 2012-2014 All right reserved.