หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 พระศรีวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงาน
2 พระครูปริยัติกิจธำรง ประธานกลุุ่มที่ ๑๑ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 พระมหามนูญ จิตฺตนายโก รองประธานกลุ่มที่ 11 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
4 พระครูปริยัติรัตนวิชัย รองประธานกลุ่มที่ 11 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
5 พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ เลขานุการกลุ่มที่ 11 ประธานคณะกรรมการกองเลขานุการ
6 นายภัทรพล คำกมล นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 รองประธานคณะกรรมการกองเลขานุการ
7 พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์ จิรเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
8 พระครูปัญญาสิริวิมล ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
9 พระมหาเจริญสุข คุณวีโร ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
10 พระมหาบุญทอง ปณฺฑิตเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
11 พระสุชาติ ปุญฺญนาโค ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
12 พระครูวัฒนานุกูลธำรง ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดจอมพระ คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
13 พระครูปริยัติปัญโญภาส ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิศึกษา คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
14 พระมหาวิสูตร อินฺทวํโส ผอ.โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
15 นายมงคล นิยมเหมาะ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 คณะกรรมการกองเลขานุการ
16 นายนพฤทธิ์ ทองละมุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา คณะกรรมการกองเลขานุการ
17 นายจิราภิวัฒน์ บุญตัว ครูโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ คณะกรรมการกองเลขานุการ
18 นายทัศนวิทย์ สิทธิโท ครูโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา คณะกรรมการกองเลขานุการ
19 นางสาวสุชาดา โกยรัมย์ ครูโรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา คณะกรรมการกองเลขานุการ
20 นางจิตติรัตน์ นุชนารถ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์
21 นายชินภัทร์ พิมลา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
22 นายทวีศักดิ์ สิงห์ครุธ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
23 นางสาวประภาพร ทำนักสุข โรงเรียนโพธิศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
24 นายไพโรจน์ ไกรสุข โรงเรียนวัดจอมพระ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
25 นางสาวอรทัย ไกรเพชร โรงเรียนวัดจอมพระ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
26 นายอัครวัฒน์ ขันยา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
27 นายทองสา สิงห์คำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์
28 นางสาวสุพัชรี นาลุ่ม โรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจข้อสอบ ระดับ ม.ต้น (ม.๑-๓)
29 พระมหาพงษ์เทพ ภาวนาวิสุทฺโธ โรงเรียนปริยัติคุณรสวิทยา คณะกรรมการตรวจข้อสอบ ระดับ ม.ต้น (ม.๑-๓)
30 พระมหาศรีมงคล ปิยสีโล โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจข้อสอบ ระดับ ม.ปลาย (ม.๔-๖)
31 นางสาวรัตนา ศรีสุวรรณ โรงเรียนวัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจข้อสอบ ระดับ ม.ปลาย (ม.๔-๖)
32 พระครูปลัดประพจน์ สุชาโต ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา ประธานกรรมการตรวจข้อสอบ ระดับ ม.ต้น (ม.๑-๓)
33 พระมหาทองสุข เตปญฺโญ ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา รองประธานกรรมการตรวจข้อสอบ ระดับ ม.ต้น (ม.๑-๓)
34 พระมหาจฤษณเทวินทร์ วิชฺชากโร โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา เลขานุการคณะกรรมการตรวจข้อสอบ ระดับ ม.ต้น (ม.๑-๓)
35 พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ ผอ.โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา ประธานกรรมการตรวจข้อสอบ ระดับ ม.ปลาย (ม.๔-๖)
36 พระสมุห์สมพร รตนรํสี ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา เลขานุการคณะกรรมการตรวจข้อสอบ ระดับ ม.ปลาย (ม.๔-๖)
37 พระครูเมธีกิตติสาร ผอ.โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา รองประธานกรรมการตรวจข้อสอบ ระดับ ม.ปลาย (ม.๔-๖)

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑
เลขที่ ๒๗ วัดอิสาณ ถนนอนุวรรตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ (แห่งที่ ๑)
เลขที่ ๔๓๑ วัดกลางสุรินทร์ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ (แห่งที่ ๒)
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๓๙๓๕, เว็บไซต์ : www.group-11.com และ www.group-11.net
Copyright © 2012-2014 All right reserved.