หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มที่ ๑๑ ครั้งที่ ๒๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงาน
2 พระครูปริยัติกิจธำรง ประธานกลุุ่มที่ ๑๑ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 พระมหามนูญ จิตฺตนายโก รองประธานกลุ่มที่ 11 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
4 พระครูปริยัติรัตนวิชัย รองประธานกลุ่มที่ 11 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
5 พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
6 พระครูวิโรจน์กัลยาณวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโนนคูณวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
7 พระมหากังวาล โฆสโก ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
8 พระมหาพิธภัณฑ์ สีลภณฺโฑ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
9 พระครูใบฎีการันยา อนุตฺตโร ผู้อำนวยการโรงเรียนดวนใหญ่วิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
10 พระครูเมธีกิตติสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
11 พระครูปัญญาธุราทร ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
12 พระครูสมุห์บุญเชิด รตนเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
13 พระเวชน์ อาภสฺสรปญฺโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน
14 พระมหาสันติภาพ โชติปญฺโญ เลขานุการกลุ่มที่ 11 เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
15 นายนพฤทธิ์ ทองละมุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา คณะกรรมการกองเลขานุการ
16 นายจิราภิวัฒน์ บุญตัว ครูโรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ คณะกรรมการกองเลขานุการ
17 นายทัศนวิทย์ สิทธิโท ครูโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา คณะกรรมการกองเลขานุการ
18 นายพัฒนพล คำกมล นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 คณะกรรมการกองเลขานุการ
19 นางจิตติรัตน์ นุชนารถ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์
20 นายมงคล นิยมเหมาะ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 คณะกรรมการบันทึกผลคะแนน
21 นางสาววราภรณ์ เดชเดชะ ครูโรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา คณะกรรมการบันทึกผลคะแนน
22 นางสาวสุชาดา โกยรัมย์ ครูโรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา คณะกรรมการบันทึกผลคะแนน
23 นางสาวศรีนวล กึนรัมย์ ครูโรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา คณะกรรมการบันทึกผลคะแนน
24 นายทวีศักดิ์ สิงห์ครุธ นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
25 นายชินภัทร์ พิมลา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
26 นางราตรี จันทรส ครูโรงเรียนดวนใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
27 นางสาวภคกุล แก้วน้อย ครูโรงเรียนดวนใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
28 นางสาวจุไรวรรณ วิลัยเลิศ ครูโรงเรียนดวนใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
29 นางประกายแก้ว ดวนใหญ่ ครูโรงเรียนดวนใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
30 นายเฉลิม พรหมลิ ครูโรงเรียนปรางค์กู่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
31 นางพรพิมล โชติจรุงเกียรติ ครูโรงเรียนปรางค์กู่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
32 นางสาวนงค์ลักษณ์ แก้วละมุล ครูโรงเรียนปรางค์กู่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
33 นางสาวภัคินี เหล่าเลิศ ครูโรงเรียนปรางค์กู่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
34 นายอัครวัฒน์ ขันยา นักวิชาการศาสนศึกษา กลุ่มที่ 11 เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
35 นายทองสา สิงห์คำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปริยัติโกศลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์

สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๑
เลขที่ ๒๗ วัดอิสาณ ถนนอนุวรรตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ (แห่งที่ ๑)
เลขที่ ๔๓๑ วัดกลางสุรินทร์ ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ (แห่งที่ ๒)
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๕๑ ๓๙๓๕, เว็บไซต์ : www.group-11.com และ www.group-11.net
Copyright © 2012-2014 All right reserved.