สรุปเหรียญรางวัล สนง.กลุุ่ม 11 จังหวัดสุรินทร์
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 10 6 10 13 26
2 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 10 5 8 12 23
3 ปริยัติโกศลวิทยา 10 4 12 19 26
4 วัดสระกำแพงใหญ่ 9 5 8 14 22
5 ปริยัติธีรวิทยา 7 5 6 17 18
6 ปริยัติสามัญนครราชสีมา 7 5 6 15 18
7 ปรางค์กู่วิทยา 6 5 3 21 14
8 ศรีปริยัติคุณศึกษา 5 6 3 22 14
9 วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 5 3 7 15 15
10 พระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก 5 2 4 5 11
11 ศรีเกษตรวิทยา 4 8 1 24 13
12 วิสุทธิพรตพิทยาคม 4 1 1 23 6
13 พุทธธรรมวิทยา 3 6 11 13 20
14 โพธิ์ศรีวิทยา 3 4 6 18 13
15 วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 3 4 5 18 12
16 บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 3 3 4 21 10
17 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 3 3 2 19 8
18 โพธิศึกษา 3 2 2 10 7
19 พระปริยัติธรรมโนนคูณวิทยา 3 1 2 14 6
20 สระมะค่าวิทยา 3 0 2 21 5
21 ดวนใหญ่วิทยา 2 4 5 21 11
22 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 2 2 5 19 9
23 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 2 2 2 23 6
24 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 2 2 2 18 6
25 ปริยัติคุณรสวิทยา 2 2 1 24 5
26 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 2 2 1 21 5
27 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา 2 2 0 16 4
28 บูรพาวิทยานุสรณ์ 2 1 5 22 8
29 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 2 1 2 22 5
30 วัดท่าสว่างวิทยา 2 0 5 18 7
31 ดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย 1 4 2 13 7
32 พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 1 2 2 21 5
33 ดอนหวายพิทยาคม 1 1 1 9 3
34 พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 1 0 4 16 5
35 ประชานิมิตรวิจัยศึกษา 1 0 4 13 5
36 สัทธรรมวิทยา 1 0 3 17 4
37 วัดชัยภูมิวนาราม 0 2 1 17 3
38 วัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 0 1 1 17 2
39 ปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง 0 0 5 13 5
40 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ 0 0 3 21 3
41 วัดจอมพระ 0 0 1 15 1
42 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0
43 ปรางค์กู่วิทยา 0 0 0 0 0
44 ปริยัติคุณรสวิทยา 0 0 0 0 0
45 ปริยัติธีรวิทยา 0 0 0 0 0
46 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 0 0 0 0 0
47 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 0 0 0 0 0
48 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 0 0 0 0 0
49 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 0 0 0 0 0
50 วัดท่าสว่างวิทยา 0 0 0 0 0
51 วัดสระกำแพงใหญ่ 0 0 0 0 0
52 ศรีเกษตรวิทยา 0 0 0 0 0
53 โพธิ์ศรีวิทยา 0 0 0 0 0
54 กิตติญาณวิทยา 0 0 0 0 0
55 ประชานิมิตรวิจัยศึกษา 0 0 0 0 0
56 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 0 0 0 0 0
57 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 0 0 0 0 0
58 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดบูรพาภิราม 0 0 0 0 0
59 วัดชัยภูมิวนาราม 0 0 0 0 0
60 วัดศรีภูกระดึง 0 0 0 0 0
61 วัดศรีมงคล 0 0 0 0 0
62 วัดศรีวิชัยวนาราม 0 0 0 0 0
63 วัดโกเสยเขต 0 0 0 0 0
64 วิโรจน์ผดุงศาสน์ 0 0 0 0 0
65 ศรีปริยัติคุณศึกษา 0 0 0 0 0
66 หนองขุ่นวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 132 106 158 710 1,106