สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สนง.กลุุ่ม 11 จังหวัดสุรินทร์
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปริยัติโกศลวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 วัดสระกำแพงใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ปริยัติธีรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ศรีปริยัติคุณศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ปรางค์กู่วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ศรีเกษตรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ดวนใหญ่วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 วัดป่าหนองดินดำวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 โพธิ์ศรีวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 บาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 ปริยัติสามัญนครราชสีมา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 พุทธธรรมวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 วัดท่าสว่างวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 บูรพาวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 วิสุทธิพรตพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ปริยัติคุณรสวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 วัดชัยภูมิพิทักษ์(ผาเกิ้ง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 พระปริยัติธรรมโนนคูณวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 สระมะค่าวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 พระปริยัติธรรมเย้ยปราสาทวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 พระปริยัติธรรมปักธงชัยวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 สัทธรรมวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 พระปริยัติธรรมตลาดชัยวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 ดำรงธรรมศาสนวิชชาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 วัดกลางเมืองเก่าวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 วัดจอมพระ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 ปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 วัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 พระปริยัติธรรมวัดตะกุดเครือปลอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 โพธิศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 ประชานิมิตรวิจัยศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 ดอนหวายพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 ประจักษ์วิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 ปรางค์กู่วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 ปริยัติคุณรสวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 ปริยัติธีรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 พระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 พระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 พระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 วัดท่าสว่างวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 วัดสระกำแพงใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 ศรีเกษตรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 โพธิ์ศรีวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 กิตติญาณวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ประชานิมิตรวิจัยศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 พระปริยัติธรรมพันษีวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 พระปริยัติธรรมวัดโพธาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดบูรพาภิราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 วัดชัยภูมิวนาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 วัดศรีภูกระดึง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 วัดศรีมงคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 วัดศรีวิชัยวนาราม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 วัดโกเสยเขต 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 วิโรจน์ผดุงศาสน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 ศรีปริยัติคุณศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 หนองขุ่นวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0